Ακίνητα για άδεια διαμονής στην Ελλάδα

mavvidis_for sale

Προ λίγων μηνών, η Ελλάδα αποφάσισε να ανοίξει την αγκαλιά της και σε υπηκόους τρίτων χωρών, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η ελληνική κυβέρνηση ψήφισε Νόμο, βάσει του οποίου παρέχει υπό όρους, στην παραπάνω αναφερόμενη κατηγορία υπηκόων, άδεια διαμονής στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτοί αγοράσουν ακίνητο στη χώρα μας, του οποίου η τιμή κτήσης θα ξεπερνά τις 250.000,- Ευρώ. Ο Νόμος δεν περιορίζεται σε οικιστικά ακίνητα, αλλά περιλαμβάνει και εμπορικά ακίνητα.

Με την «άδεια διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα» παρέχεται στην παραπάνω αναφερόμενη ομάδα η δυνατότητα της συνεχόμενης διαμονής στην Ελλάδα. Η άδεια θα ισχύει αρχικά για πέντε έτη, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης – χρονικής επέκτασης. Τα προνόμια του Νόμου ισχύουν τόσο για την οικογένεια του αγοραστή, όσο και για βοηθητικό προσωπικό, εφ΄ όσον πρόκειται για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα, υποψήφιοι κατά τον εν λόγω Νόμο, το Ν. 4146/2013, θεωρούνται οι εξής ομάδες:

  • Αγοραστές,  είτε φυσικά πρόσωπα, είτε αποκλειστικοί κάτοχοι των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρίας, που αγοράζουν ακίνητο στην Ελλάδα με τιμή συμβολαίου αγοραπωλησίας τουλάχιστον της τάξεως των 250.000,- Ευρώ
  • Άτομα που έχουν συνάψει χρονομεριστική μίσθωση δεκαετούς (10) διάρκειας σύμφωνα με το Ν. 1652/1986
  • Άτομα που έχουν προβεί σε δεκαετούς διαρκείας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, σε τουριστικά καταλύματα ελάχιστης αξίας 250.000,- Ευρώ.  

Τα προνόμια που έχουν οι παραπάνω αναφερόμενοι υποψήφιοι είναι τα ακόλουθα:

  • Δυνατότητα συνεχόμενης διαμονής στην Ελλάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης (5 + 5 έτη)
  • Δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης σε όλες τις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη συνθήκη Σένγκεν, χωρίς διατυπώσεις και με απλή κατοχή του ισχύοντος διαβατηρίου.

Ο νόμος 4146-2013 προβλέπει για την απόκτηση της άδειας διαμονής ιδιοκτητών στην Ελλάδα μια ειδική διαδικασία αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση στην υπηρεσία μίας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος ή στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου του τόπου διαμονής του, σε περίπτωση που η αρμοδιότητα δεν έχει μεταφερθεί στην Περιφέρεια. Την αίτηση αυτή θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να συνοδεύουν αντίγραφο του ποινικού μητρώου του αιτούντος, καθώς και μια ιατρική βεβαίωση ότι, ο αιτών δεν έχει κάποια ασθένεια που να θεωρείται επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία (το δεύτερο δεν ισχύει για όλους). Προφανώς, θα πρέπει να υπάρχει ως αποδεικτικό και αντίγραφο του συμβολαίου κτήσης του ακινήτου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται η αίτηση σε άτομο που δεν υπήρξε ουδέποτε κατ΄ ιδίαν στην Ελλάδα.

Η προαναφερόμενη αρμόδια αρχή έχει την υποχρέωση να ελέγξει και να εκδώσει άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών .

Ας ληφθεί υπόψη, ότι η άδεια  παραμονής σε καμία περίπτωση δεν παρέχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιασδήποτε μορφής εργασία. Προφανώς, δεν θεωρείται ως εργασία η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας με την ιδιότητα του μετόχου ή του διευθύνοντος συμβούλου εταιρίας. Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα έτη της αναφερόμενης άδειας διαμονής στον υπολογισμό των ετών που απαιτούνται για την χορήγηση ιθαγένειας στους διαμένοντες. Τέλος, σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου η άδεια παύει να ισχύει.

Ο Νόμος 4146/2013 προσφέρει και στις δύο πλευρές πολύ καλές ευκαιρίες. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει κοινό, το οποίο θέλει να ζήσει στην Ελλάδα ή να εκμεταλλευτεί την πρόσβαση σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας τοιουτοτρόπως πάλι σε κίνηση την κτηματική αγορά, με όλες τις θετικές συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει για την ανάπτυξη της Εθνικής οικονομίας. Από την άλλη πλευρά, οι αλλοδαποί μπορούν να έχουν έτσι μακροχρόνια διαμονή και πρόσβαση στις ευρωπαϊκές χώρες. Ας δούμε, λοιπόν, πόσοι θα κάνουν, τελικώς, χρήση αυτής της συμφέρουσας διάταξης, και ποιο θα είναι το τελικό όφελος για την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, ήδη άρχισε να διαφαίνεται το πρώτο ενδιαφέρον.

——-

Η Μαββίδης + Συνεργάτες έχει συμβουλέψει, σε συνεργασία με το δίκτυο των συνεργατών της, σε αρκετές περιπτώσεις αγοραστές από το εξωτερικό στα πλαίσια της άνω αναφερόμενης ρύθμισης. Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας!